Center for International Study
دوره هاي تخصص پزشكي ،دندانپزشكي، تحقيق و فلوشيــــپ                                                                                                            
 

    

       تخصص پزشكي، دندانپزشكي ودوره هاي كوتاه ايمپلنت دندان:

       ورود به تخصص هاي مختلف پزشكي ورزيدنتي همواره يكي از اهداف مهم پزشكان ودندانپزشكان عمومي در كشورما بوده است.تخصص هاي مختلف علاوه برآنكه پزشكان ودندانپزشكان عمومي ما را در سطح مناسب علمي وتخصصي قرار مي دهد، به طور قطع بر افزايش رضايت شغلي،درآمد آينده وكيفيت زندگي آنها اثر مي گذارد.محدوديت ظرفيت هاي آموزش تخصصهاي پزشكي در دانشگاه هاي كشورمان اجازه نمي دهد همه پزشكان ودندانپزشكان عمومي ما به دوره هاي تخصصي خصوصاً دوره هاي مورد علاقه خود وارد شوند لذا ما همواره با درخواستهاي آنها براي ورود به دانشـــگاه هاي پزشكي ديگر كشورها كه مورد تا ييد وزارت بهداشت نيز با شد روبرو بوده ايم. همچنين تحصيلات تخصصي وفوق تخصصي در دانشگاه هاي كشورهاي صاحب دانش پيشرفته در زمينه پزشكي، دسترسي به تحقيقات ونوآوري هاي روز پزشكي در دنيا را براي پزشكان كشورمان فراهم نموده از اينرو از اهميت فراواني براي بهره برداري از روشها وتجهيزات پيشرفته براي درمان در كشورمان برخوردار است.  پزشكان ودندانپزشكان عمومي كشورمان اكنون مي توانند با  انتخاب چند تخصص مورد علاقه خود و ارائه درخواست وديگر مدارك تحصيلي ،علمي وتجربي خود به گروه مبين امكان ورود خودرا به دوره رزيدنتي در دانشگاه هاي معتبر پزشكي در كشورهاي مختلف اروپا وآسيا از جمله آلمان با توجه به شرايط خود ودانشگاه ها در زمان تقاضا فراهم آورد.همچنين دوره هاي كوتاه مدت ايمپلنت دندان در برخي از كشورها براي دندان پزشكان فراهم شده است.