اطلاعيه پذيرش دانشجو

 برای تحصيل دردانشگاه هاي بين المللي در اروپا

 

        مامعتقد به ايجاد فرصتهايی هستيم تا دانشجو يان کشورمان  بتوانند به توانائی و ظرفيت کامل خود دسترسی يابند ، و ترديدی نيست که ايجاد فرصت برای تحصيل وبدست آوردن  تخصص،ايجاد فرصت برای تحول در زندگی آنها است.در شرايط پرشتاب و متغير جهانی ،دانشجويان نيازمند به توسعه دانائی ، مهارت ها و توانائی های ضروری برای زندگی ،کار وارتباط به عنوان يک متخصص حرفه ای و یک شهروند می باشند، ودرک وتشخیص اين موضوع توسط دانشجويان، بخشی از انتخاب تحصيل کيفی  متناسب با قرن بيست و يکم، و مورد نياز آنهاست که توسط تعدادی از دانشگاه های طراز اول که ابعاد بين المللی برای آموزش ،تحقيق و فعاليتهای اجتماعی را برای همين منظور با تلاش وتحقيقات گسترده  فراهم نموده اند، به دانشجويان خود  ارائه می کنند .

گروه مبين  برای ارتقاء کيفيت تحصيلات دانشجويان از ميان واجدين شرايط مندرج در اين اطلاعيه نسبت به اخذ پذيرش  براي دانشجو در دو بخش:

1- استفاده از تحصيلات رايگان به زبان فرانسه وآلماني

2- تحصيلات با شهريه به زبان انگليسي متناسب با درخواست دانشجو از دانشگاههای معتبر بين المللي در اروپا  به شرح مندرج در اين اطلاعـــيه اقدام می نما يد.

 

1-     تحصيلات رايگان به زبان فرانسه:

    دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي پيش دانشگاهي ،كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانند بدون پرداخت شهريه در دانشگاهها ومركز آموزش عالي تخصصي و معتبر بين المللي در فرانسه وبه زبان فرانسه تحصيل نمايند.

    شهريه آنها كه با لغ بر بيست وچهار هزار يورو در سال مي باشد كه توسط دولت فرانسه پرداخت شده ودانشجو در قبال اين كمك هيچگونه تعهدي براي كار ويا باز پرداخت شهريه نخواهد داشت.

    دانشجويان در مدت تحصيل بصورت رايگان از بيمه درمان استفاده مي نمايند. همچنين در زمان تحصيل اجازه كار در فرانسه را خواهند داشت .

     فقط هزينه زندگي  شامل محل اقامت ،غذا وكرايه وغيره به عهده دانشجويان مي باشد ،كه با توجه به سليقه وروش هر شخص براي زندگي ،نوع محل اقامت وغيره هزينه افراد متفاوت خواهد بود.ولي به منظور اطلاع از حدود هزينه ها براي يك زندگي دانشجوئي حداقل پانصد يورو مي بايستي در نظر گرفته شود.

     نحوه فراگيري مطلوب زبان فرانسه در زمان تشكيل پرونده ومشاوره تحصيلي اعلام خواهد شد.

     در صورتيكه دانشجويان سوابق كار مفيد داشته باشند در رزومه خود بنويسند.

     رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي عمومي در فرانسه كنكور به زبان فرانسه دارد ولي بقيه رشته ها كنكور ندارد.

     پزشكان عمومي متقاضي دكتري علوم پايه ويا تخصص رزومه ودرخواست خودرا براي مؤسسه از طريق پست الكترونيك ارسال نمايند تا براي هماهنگي وپيگيري بعدي تلفني با آنها تماس گرفته شود.

1- 1-    تحصيلات رايگان به زبان آلماني:

       يراي تحصيل دراتريش شما علاوه بر دانستن زبان آلماني مي بايستي دانشجوي همان رشته مورد تقاضا در يكي از دانشگاههاي ايران در مقطعي كه قصد تحصيل داريد نيز باشيد.

     يراي تحصيل درآلمان در مقطع ليسانس شما علاوه بر دانستن زبان آلماني مي بايستي دانشجوي همان رشته مورد تقاضا در يكي از دانشگاههاي سراسري ايران در مقطعي كه قصد تحصيل داريد نيز باشيد. ولي براي مقاطع فوق ليسانس ودكتري نياز به دانشجو بودن نيست. دانشگاه آزاد در حال حاضر مورد قبول آلمان نيست.

       2- تحصيلات با شهريه به زبان انگليسي:

      دانشجوياني كه علاقمند به تحصيل به زبان انگليسي مي باشند مي توانند با پرداخت شهريه در دانشگاههاي بين المللي در اروپا در دانشگاه ها ومراكز معتبر آموزش عالي تحصيل نمايند .

    هزينه هاي تحصيل متناسب با سطح تحصيلي،رشته ودانشگاه متفاوت بوده از 3500 يورو به بالاخواهد بود.

كليه دانشجويان علاقمند به تحصيل به زبان انگليسي  وفرانسه  در صورت تصميم قطعي براي تحصيل در خارج از كشورلازم است قبل از تماس مدارك زير را آماده نموده وبا توجه به اطلاعات مندرج در سايت  براي تعيين وقت براي مشاوره ،اخذ پذيرش وراهنماي تحصيلي با ما تماس بگيرند.

اقدام به موقع براي تشكيل پرونده براي اخذ مشاوره و براي ارسال مدارك به دانشگاه ها قبل ازاتمام  مهلت پذيرش دانشگاه ها ،از عقب افتادن شروع به تحصيل شما جلوگيري مي نمايد.

---------------------------------------------------------------

              مدارک مورد نياز برای  اخذ پذيرش تحصيلی:

 

1- اصل و سه نسخه فتوکپی برابر اصل شده، الف- مدارک دانشنامه و ب-  کارنامه های کليه سالهای مقاطع تحصيلی تکميل شده و پايان يافته و سه نسخه از ترجمه رسمی آنها متناسب با آخرين مقطع تحصيلي تكميل شده توسط هر فرد به شرح زير:

      الف-ديپلم:اصل( کارنامه سه سال دبيرستان+ ديپلم دبيرستان)+کپی برابر اصل شده آنها توسط مؤسسات صادر کننده مدرک

      ب- پيش دانشگاهی: اصل( کارنامه چهار سال دبيرستان+ ديپلم دبيرستان+پيش دانشگاهی)+کپی برابر اصل شده آنها توسط مؤسسات صادر کننده مدرک

      ج-ليسانس: اصل( کارنامه چهار سال دانشگاه+ليسانس)+ کپی برابر اصل شده آنها توسط مؤسسات صادر کننده مدرک

      د- فوق ليسانس : اصل( کارنامه چهار سال ليسانس+کارنامه دوسال فوق ليسانس+ مدرک ليسانس+ مدرک فوق ليسانس)+ کپی برابر اصل شده آنها توسط مؤسسات صادر کننده مدرک

      ز-دکتری: اصل( کارنامه چهار سال دانشگاه دوره دکتری+مدرک دکتری)+ کپی برابر اصل شده آنها توسط مؤسسات صادر کننده مدرک

       تذکر: برای دانشجويان فوق ليسانس ودکتری سه نسخه از توصيه نامه از دو استاد

2-سه نسخه از ترجمه رسمی وبرابر اصل شده مدارک مربوطه تحصيلی وشناسنامه

3-سه نسخه از کليه صفحات پاسپورت که چهار سال زمان اعتبار داشته باشد.

4- ده قطعه عکس قطع پاسپورت( 5*4)

5-مبلغ هزينه های  اخذ پذيرش ريالی و ارزی متناسب با كشور ودانشگاه  در زمان تشكيل پرونده اعلام ميشود

6-رزومه كامل واستاندارد به زبان انگليسي

7-مدارك زبان اخذ شده متناسب با كشور

 محل تحصيل((DELF,DALF,TCF,TEOFL,IELTS,TESTDAF

8-مدرك , GMAT, GRE ويا ديگر مدارك مورد درخواست دانشگاه

9-دانشجوياني كه ترم آخر تحصيل در يكي از مقاطع ليسانس ويا فوق ليسانس   مي باشند لازم استدر همان ابتداي ترم بجاي مدرك تحصيلي ونمرات ترم آخر،نسبت به گرفتن گواهي از دانشگاه محل تحصيل مبني براينكه در ترم آخر مقطع مذكور هستند را از دانشگاه مربوطه دريافت وآنرا نيز ترجمه رسمي نمايند.

  

 

 

 

 

                        

 

گروهها،رشته ها ودرس های تخصصی :

 

 

                                                                  

 

  با تنوع در رشته های مختلف مهندسی (عمران،معماری،خودرو،IT،....)، بهداشت وسلامت ،هنر وطراحی ،تجارت (MBA, DBA)،حقوق،جرم شناسی، آموزش،علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،مديريت ورزش ،بانكداري نوين،موسيقی ،روزنامه نگاری وفناوريهای نوين در زمينه خودرو،تجارت الکترونيک ،و..... در سطوح کار شناسی  ، کارشناسی ارشد ،دکتری ودوره های تخصصی کوتاه مدت با اعطای گواهینامه تخصصی مربوطه  درهشت گروه و در بيش از پانصد گرايش ودوره به شرح زير تقسيم می شود، با انتخاب هرگروه شما ميتوانيد به بعضي از رشته ها ودروس تخصصی مربوط به هر گروه دسترسی يابيد.

 
 
  -

 

 

  • Technology Innovation Centre مهندسي در زمينه های:خودرو،ارتباطات وشبکه ،مکانيک،فناوری اطلاعات وارتباطات،چند رسانه ای،ساخت وتوليد

 

 


 

faculties and Majors.htm


 

 

 

 tic courses